Kynologický klub Lisková

  

Skúšobné poriadky

Skúšobné poriadky psov:

Krátky popis kynologických skúšok

 IGPMedzinárodný skúšobný poriadok IGP

Športová kynológia je jedným z najstarších psích športov, pretože vychádza z pracovnej kynológie, ktorá má korene už v dobe Rakúska-Uhorska. Počiatky čisto športovej kynológie možno datovať od roku 1989. V súčasnej dobe u nás patrí medzi najrozšírenejšie psie športy a to predovšetkým kvôli jej náročnosti. Skladá sa z 3 disciplín, čiže oddielov - poslušnosť, stopa a obrana.

SVV Národný skúšobný poriadok SVV 

Športová kynológia vznikla z pracovnej (služobnej) kynológie, jej účelom však nie je výcvik psa priamo pre služobné práce, ale pre dosahovanie športových úspechov. Súťaží sa však v disciplínach vychádzajúcich zo služobnej kynológie a používa podobné výcvikové metódy. Skúšobný poriadok je primárne zameraný na športovú kynológiu a na plnohodnotné súžitie človeka a psa a to tak aby pre svoje okolie neboli na „obtiaž“, ale aby športová kynológia bola vnímaná ako voľno časovou aktivitou človeka.

 Skúška ovládateľnosti psa SOP (.pdf dokument)

Skúška je určená pre psov držaných v mestských aglomeráciách a hustejšie osídlených územiach. Otvára sa priestor pre ďalší výcvik, no už jej splnenie postačuje pre základnú komunikáciu psovoda so psom. Zloženie tejto skúšky dáva predpoklad na dostatočnú ovládateľnosť psa a tiež preverí vedomosti psovoda v oblasti kynológie.

 Agility (.pdf dokument)

Agility je kynologický šport otvorený pre všetkých psov a pre psovodov všetkých vekových kategórií. Je to výcviková a športová činnosť psovoda so psom, ktorí spolu tvoria jeden tím. Pes bez vôdzky a obojku prekonáva na povel psovoda prekážky. Psovi a psovodovi by malo agility prinášať radosť a prehlbovať ich partnerský vzťah. Podľa nárokov na výkon je možné sa venovať agility ako vrcholovému alebo rekreačnému športu.

 

 Obedience OB (.pdf dokument)

Prekladom slova „obedience“ je poslušnosť alebo ovládateľnosť. Cieľom obedience je naučiť psa spolupracovať so psovodom, zadané cviky pes musí vykonávať radostne a zároveň presne. Zvláštny dôraz je kladený na vzájomný vzťah medzi psom a psovodom a na schopnosť psa pracovať vo vzdialenosti od psovoda. Obedience je prístupné pre všetky plemená s preukazom pôvodu, národné súťaže sú prístupné i krížencom.

 Skúšky poľovných plemien (.pdf dokument)

Skúšky duričov

V poľovných revíroch, v ktorých sa loví diviačia zver, sa používajú na durenie plemená duričov a ostatné plemená, ktorým je umožnené absolvovať skúšky duričov.

Skúšky farbiarov

Farbiare sú plemená so špeciálnym zameraním na dohľadávanie raticovej zveri.

Skúšky stavačov

Stavače tvoria skupinu plemien psov, ktoré môžu získať všestrannú upotrebiteľnosť pre prácu na povrchu.

Skúšky v brlohárení

Účelom skúšok v brlohárení je posúdiť vrodené vlohy a pripravenosť brlohárov pre prácu v prirodzených brlohoch za účelom tlmenia besnoty líšok. Skúšobný poriadok pre brlohárenie je zostavený tak, aby umožňoval objektívne posúdiť schopnosti brlohárov pri práci so škodlivou zverou a súčasne aby v maximálnej miere zabezpečoval šetrné zaobchádzanie s ňou. Pri skúškach brlohárov sa môže používať len jeden druh škodlivej zveri, a to líška.

Skúšky malých plemien a retrívrov

Plemená sliedičov, teriérov, jazvečíkov, retrívrov a duričov sa u poľovníckej verejnosti tešia veľkej obľube. Sú inteligentné, so všestrannými vlohami pre výkon práva poľovníctva, treba ich však používať v tých revíroch a terénoch, do ktorých sa charakterom svojej práce hodia a kde môžu byť dostatočne využité. Vrodené vlohy a stupeň výcviku a použitia v poľovníckej praxi sa overujú na skúškach, ktoré sú prispôsobené charakteru týchto plemien, ale aj požiadavkám poľovníckej praxe.

 Skúška poľovnej upotrebiteľnosti (.pdf dokument)

Zákon o poľovníctve a predpisy vydané na jeho realizáciu ukladajú užívateľom poľovných revírov používať pri výkone práva poľovníctva poľovne upotrebiteľné psy. Poľovná upotrebiteľnosť sa preukazuje na skúškach poľovných psov. Okrem toho sa na skúškach zisťujú vrodené vlohy psov, ktoré sú dôležitým činiteľom pri čistokrvnom chove psov. Organizovaním skúšok poľovnej upotrebiteľnosti je poverená Slovenská poľovnícka komora, resp. jej organizačné zložky. Poľovnú upotrebiteľnosť môžu získať psy aj na skúškach organizovaných chovateľskými a kynologickými klubmi SPZ, ak sa na nich skúšajú disciplíny v zmysle skúšobných poriadkov pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti.

 Skúška psa záchranára (.pdf dokument)

Skúšky záchranárskych psov kvalifikujú jednotlivé psy z hľadiska účelu ich využitia. Splnená skúška je dokladom úspešného výcviku záchranárskeho psa v danom smere. Je základom pre nasadenie v príslušných organizáciách. Záchranárom môže byť každý pes, ktorý úspešne absolvuje aspoň skúšku v rozsahu základného minima podľa Národného skúšobného poriadku záchranárskych tímov Slovenskej republiky.

 Mondioring (.pdf dokument)

Názov Mondioring má vyjadrovať podstatu a zameranie tohto športu. Slovo Mondio /svetový, medzinárodný/ dáva najavo, že podľa tohto skúšobného poriadku môžu súťažiť psovodi z celého sveta. Slovom Ring /kruh/ je vyjadrená špecifická myšlienka pre tento šport typická. To znamená, že dané disciplíny v poradí poslušnosť, skoky a obrana sa cvičia v jednom ťahu bez prerušenia. Súťažná dvojica (psovod a pes) sa plynulo presúvajú z jedného stanovišťa na druhé. Ďalej je slovom RING tiež pomenovaná cvičiaca plocha, na ktorej pretek prebieha. Cieľom Mondioringu je pobaviť divákov, umožniť účastníkom súťaže predvedenie výcviku psov so stupňujúcimi sa nárokmi a v neposlednom rade dať kynologickej verejnosti možnosť športového súperenia. Účelom Mondioringu je ukázať učenlivosť psa, vysvetliť kvalitu jeho výcviku a umenie jeho psovoda a najmä potom zdôrazniť genetické vlohy psa.

Ďalšie psie športy a aktivity

 Dogfrisbee

Dogfrisbee je tímová hra psovoda a psa, kedy pes chytá hodené disky, či už na čas alebo má so psovodom pripravenú choreografiu z trikov a hodov. Výhodou je, že sa dá praktizovať takmer všade, kde je trávnatá plocha, postačí aj záhrada.

 Dog Dancing

Psovod so psom predvádzajú dopredu pripravenú zostavu cvikov a trikov na hudbu. Zostava by mala byť budovaná na schopnostiach psa a vyzdvihovať jeho kvality, prístup psovoda k psovi a zaobchádzanie s ním musí byť férové a priateľské.

 Mushing

Využíva silu ťahu psa alebo psov. Predstavíte si Aljašku, sane a záprah husky. Ale okrem saní sú to aj individuálne disciplíny – beh so psom, bicykel či kolobežka, ktorú poháňa pes.

 Trick Dogging

Šport podobný Dog dancingu ale bez hudby, či choreografie. Psík ukazuje aké psie kúsky ovláda.

 Dock Diving

Dock diving je disciplína pre psy, ktoré milujú vodu. Psy súťažia v tom, ktorý vyskočí vyššie, či ďalej do vody.

 Weight Pulling, Tug of War, High Jump, Hang Time, Monkey Track, High Climb, A-Frame

Športy, ktorým sa venujú najmä psy typu bull. Ide o ťahanie záťaže psom na vozíku alebo na saniach; ťahanie sa o lano; skok do výšky; najdlhšie držanie sa peška vo vzduchu; prekonanie trate; vybehnutie po kolmej stene; prekonanie špeciálnej prekážky. Bull športy sú náročné na silu, rýchlosť, vytrvalosť a húževnatosť.

 Dog Trekking

Extrémny vytrvalostný šport, pri ktorom sú prekonávané mimoriadne vzdialenosti v časovom limite – psovod so psom prekonávajú určenú trať (túru) za čo najkratší čas. Má viacero variant (mini, mid, long). Ale oficiálne je Dog trekkingom iba long, ktorý má dĺžku minimálne 80 km. Vedie k samotnému rozvíjaniu fyzických a mentálnych (napr. orientačných) schopností.

 Flyball

Závod tímov (4 psy v jednom družstve) o najlepší čas. Pes beží dráhu, na ktorej musí prekonávať skokové prekážky, vystrelí si z shootu tenisovú loptičku, beží dráhu opäť naspäť a čo najrýchlejšie sa strieda s ďalším psom.

 Branný viacboj kynológov

Znovu obnovený šport pre každého. Psovod so psom spĺňajú rôzne úlohy – beh, odloženie, streľba, aport alebo zadržanie páchateľa a mnohé ďalšie úlohy.

 Canicross

Beh na kratšiu vzdialenosť so psom, ktorý je pripnutý o psovoda vôdzkou s amortizérom a ťahá ho na postroji. Nejedná sa o beh po asfalte, ale o terénny beh v lese, na lúkach a poliach. Super spôsob ako unaviť psíka a nabrať kondičku.

 Coursing

Coursing je šport pre psy, ktorý je založený na základnom zvieracom pude – love. Ide o beh za návnadou, či už v prírodnom teréne, kde návnada (strapec) kopíruje beh zajaca (coursing), alebo na oválnej dráhe, kde psy bežia dokola. Týmto športom sa venujú najmä chrty ale dvere majú otvorené aj iné plemená či krížence.

 Triatlon

Tri disciplíny, ktoré plní psovod so psom v čo najkratšom čase. Zvyčajne to býva canicross, bicykel so psom a plávanie, ale organizátori si môžu vymyslieť čokoľvek.

 Dog Military parkúr

Beh psovoda so psom cez prekážkovú dráhu koncipovanú podobne ako vojenské tréningové dráhy – plazenie sa pod celtou, skákanie cez pneumatiky, výskok z jamy a mnohé ďalšie. Najrýchlejší vyhráva.

 Pasenie

Výsada ovčiarskych psov, najmä border kólií, aj keď sa objavujú aj iné plemená. Psy pracujú s ovcami alebo s kravami, pasú ich na voľnom priestranstve či zháňajú k pastierovi alebo do košiara. Dobrí pracovní psi sú schopní sami vyriešiť zložité situácie a prirodzene ovládať stádo.

 Treibball

Tento šport má byť náhradou pasenia oviec. Namiesto oviec sa „pasú“ gymnastické lopty, tzv. gymballs. Pes má za úlohu premiestniť 8 lôpt, ktoré sú usporiadané do trojuholníku, do bránky v danom časovom limite. Treibball je vhodný pre všetky plemená rôznych veľkostí.

 Pulka

Lyžiar bez saní je priviazaný za jedného psa, ktorý ťahá loďku s 20 kg záťažou.

Dostihy psov

Dostihy psov sú veľmi dynamický šport, ktorý v sebe spája napätie a vzrušenie zároveň, demonštruje vzťah človeka a psa ako súčasť prírody. Dostihy sa konajú na dostihovej dráhe, ktorá má elipsovitý tvar, s pieskovým alebo trávnatým povrchom. Na pretekoch psy štartujú z boxov, spolu prenasledujú umelú návnadu ťahanú strojom po dráhe a ich čas je od okamihu otvorenia boxu meraný veľmi presnou časomierou. Zatiaľ čo v minulosti boli dostihy šport výhradne pre chrtov, dnes môžeme na dráhe vidieť od Briardov cez Jack Russelov všetky možné plemená.

 Dog Skijöring

Dog skijöring je zimný psí šport, ktorý je súčasťou lyžovania. Psovod so psom sú vzájomné spojení pomocou vlečnej šnúry. Pes ťahá psovoda na lyžiach za ním.

 

Kynologicky Klub Liskova
@ Kynologicky klub Liskova