Kynologický klub Lisková

  

Legislatíva

Platné VZN Ružomberok o miestnych daniach v Ružomberku - za psa

http://www.ruzomberok.sk/files/31646

Člen kynologického klubu je oslobodený od platenia dane za psa v lokalite Ružomberok, Hrboltová.

Platné VZN Ružomberok - 2_2016 o niektorých podmienkach držania psov-Priloha c-1

http://www.ruzomberok.sk/files/45632

Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. (Z_282_2002)

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. (Z_39_2007)

Zákon č. 299/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z. (Z_299_2009)

Zákon č. 342/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. (Z_342_2011)

Zákon č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. (Z_184_2018)

Nariadenie vlády č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív. (NV_438_2006)

Nariadenie vlády č. 107/2008 Z. z. o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi. (NV_107_2008)

Nariadenie vlády č. 50/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov. (NV_50_2009)

Nariadenie vlády č. 240/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov. (NV_240_2010)

Nariadenie vlády č. 347/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov. (NV_347_2010)

Nariadenie vlády č. 272/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 107/2008 Z. z. o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi. (NV_272_2019)

Vyhláška č. 74/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat. (Vyhlaska_74_2008)

Vyhláška č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá. (Vyhlaska_123_2008)

Vyhláška č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve. (Vyhlaska_344_2009)

Vyhláška č. 489/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov.  (Vyhlaska_489_2013)

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2016 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Ružomberok. (VZN_drzanie psov_RK)

Ďalšie dokumenty:

Zoznam poverených veterinárnych lekárov (aktualizovaný 10.02.2020). (Zoznam poverenych veterinarnych lekarov)

Slovenská kynologická jednota – Chránené názvy chovateľských staníc. (SKJ_chovatelske_stanice)

Slovenská kynologická jednota – Smernica definujúca obchodníkov so psami, osoby spolupracujúce s obchodníkmi so psami a chovateľov psov bez preukazu o pôvode. (SKJ_obchodnici_so_psami)

Slovenská kynologická jednota –Výstavný poriadok. (SKJ_vystavny_poriadok)

Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat v rámci krajín EÚ:

Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat z tretích krajín na územie Slovenska:

Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat zo Slovenska do tretích krajín:

  • ako postupovať. (Ako postupovať)
  • žiadosť na vyjednanie vzájomných podmienok. (Ziadost na vyjednanie vzajomnych podmienok)
  • žiadosť na presun pri nevyjednaných podmienkach. (Ziadost na presun pri nevyjednanych podmienkach)
  • čestné prehlásenie pri nevyjednaných podmienkach. (Cestne prehlasenie pri nevyjednanych podmienkach)

Certifikát - Veterinárne osvedčenie pre psy a mačky určené na vývoz zo Slovenskej republiky (Veterinarne osvedcenie na vyvoz z SK)

Spoločenské zvieratá sa pri premiestňovaní z tretej krajiny na územie EÚ podrobujú kontrolám dokumentov a totožnosti príslušnými orgánmi na mieste vstupu na územie Spoločenstva.

  • miesta vstupu spoločenských zvierat na území Slovenskej republiky. (Miesta vstupu do SK)
  • zoznam členských štátov EÚ s miestami vstupu spoločenských zvierat na ich územie.

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en

Nariadene Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013. (EU_576_2013 + Vzor pet pasu)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2013 z 28. júna 2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek. (EU_577_2013_EN)

 

Kynologicky Klub Liskova
@ Kynologicky klub Liskova