Kynologický klub Lisková

  

Stanovy klubu

Stanovy klubu Kynologický Klub Lisková:

STANOVY

a, Názov združenia: Kynologický klub Lisková

b, Sídlo združenia:    Tatranská cesta 377, 034 81 Lisková

c, Cieľ združenia:     Kynologický klub Lisková je záujmová základná organizácia, ktorá

združuje záujemcov o kynológiu, predovšetkým o výcvik a chov plemien FCI. Organizuje výcvikové a chovateľské akcie, súťaže, preteky. Vychováva výcvikárov, rozhodcov, figurantov.

d, Vznik členstva v združení: Členom kynologického klubu Lisková sa môže stať každá

fyzická osoba, ktorá súhlasí s týmito stanovami bez rozdielu na politické presvedčenie, náboženské vyznanie, pohlavie a vek.

Každý riadny člen Kynologického klubu Lisková sa môže zúčastňovať podujatí organizovaných v rámci SR, nosiť a používať označenie Kynologického klubu Lisková.

Povinnosti členov Kynologického klubu Lisková:

 1. Dodržať stanovy, smernice, predpisy Kynologického klubu, správať sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno a záujmy Kynologického klubu Lisková.
 2. Platiť členské príspevky.
 3. Propagovať športovú kynológiu.

Členstvo v Kynologickom klube Lisková zaniká:

 1. Vystúpením člena z Kynologického klubu Lisková
 2. Vylúčením člena z Kynologického klubu Lisková
 3. Úmrtím člena Kynologického klubu Lisková
 4. Členstvo v Kynologickom klube Lisková môže byť zrušené v prípade závažného nesplnenia si členských povinností

e, Orgány združenia

 1. Najvyšší orgán - členská schôdza, je utvorený zo všetkých členov Kynologického klubu

Lisková

- rozhoduje o založení, zlúčení a zániku klubu

- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky

- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu

- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení

- volí a odvoláva členov výkonného orgánu, predsedu klubu a revíznu komisiu

 1. Výkonný orgán - predsedníctvo, je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu

- riadi činnosť klubu v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu

- pripravuje základné materiály pre tieto rokovania

 1. Štatutárne orgány klubu sú: predseda

podpredseda

kolektívny výkonný orgán - predsedníctvo

 - výkonný výbor

 1. Kontrolná komisia - je orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu.

Členstvo v kontrolnej komisii je nezastupiteľné členstvom v orgánoch združenia.

- kontroluje hospodárenie združenia

- upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie

- kontroluje aj dodržanie stanov a vnútorných predpisov

g, zásady hospodárenia - hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Klub hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom (ak ho má).

- zdrojmi majetku sú: členské príspevky

- dary od fyzických osôb

- dotácia a granty od právnických osôb

Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže klub vykonávať reklamnú a propagačnú činnosť, ako aj doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu a v súlade so všeobecnými záväznými predpismi a týmito stanovami.

f, zánik združenia - klubu: O zániku združenia – klubu zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia - klubu treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

Kynologicky Klub Liskova
@ Kynologicky klub Liskova