Kynologický klub Lisková

  

Pravidlá klubu

Organizačný poriadok KK Lisková

Článok  1

Prijímanie nových členov

A: Nový kurzista sa príjme na dobu  troch mesiacov a za príspevok 30 € s tým že v tejto sume má zahrnutých osem  výcvikov počas ôsmich nedieľ v priebehu troch mesiacov. Ak si psovod  týchto osem výcvikov nevyčerpá, nebude mu vrátený príspevok. Výcvik bude trvať  približne 1h a bude zameraný na poslušnosť a socializáciu. Ak by mal psovod záujem aj o nácvik obrany kurzový poplatok sa zvýši o 15 €, pre nácvik stopy je individuálny po dohode s výcvikárom.

Výcvik bude prebiehať hromadne s ďalšími kurzistami s tým, že psovod je povinný prísť na výcvik v čas (neskorým príchodom 15 minút po začatí výcviku mu nebude tento výcvik umožnený)  a pripravený hlavne čo sa týka vystrojenia.  Výcvik bude viesť skúsený výcvikár  a psovod je povinný riadiť sa jeho príkazmi.  Výcvikár,  ktorý bude mať v danú nedeľu výcvik na starosti bude viesť dochádzku,  kde mu psovod potvrdí účasť svojím podpisom. Výcvikár do poznámky napíše čo s kurzistami precvičoval a podpíše sa.

Psovod ktorý bude mať aj po uplynutí 3 mesiacov záujem o výcvik ten mu bude umožnený po splnení vyššie uvedených podmienok.

B: Nový člen  (skúšobná doba) Psovod, ktorý si bude plniť povinnosti z bodu A v trvaní jeden kalendárny rok, si môže podať  žiadosť o prijatie za stáleho člena, ktorú mu schváli alebo zamietne predseda a podpredseda KK Lisková.

Po schválení sa psovod príjme za riadneho člena ale na skúšobnú dobu jeden kalendárny rok. Počas tohto roka, musí člen preukázať svoju zručnosť zložením skúšky. Minimálny stupeň skúšky, ktorú musí zložiť je BH-SK alebo ZM (podľa národného poriadku), alebo BH-VT (podľa medzinárodného poriadku). Osobitný zreteľ sa bude klásť na členov, ktorý sa so psom venujú iným disciplínam (poľovnícke upotrebenie, agility, obedience, ...). Členský príspevok pre člena v skúšobnej dobe je 30 € rovnako ako aj pre stálych členov. Po uplynutí  skúšobnej doby, splnení uvedených podmienok a dodržaní ustanovení v bode C, na členskej schôdzi sa odsúhlasí  alebo zamietne jeho prijatie za člena na dobu neurčitú. Ak sa žiadosť zamietne psovod môže pokračovať vo výcviku s podmienkami z bodu A.

C: Účasť na brigádach je povinná pre každého stáleho člena ale aj pre člena v skúšobnej dobe. Neúčasť na brigáde bude sankcionovaná vo výške 30 .

D: Stály člen: ak člena v skúšobnej dobe schválili počas členskej schôdze za riadneho stáleho člena (plnil všetky ustanovenia klubu a počas skúšobnej doby bol prínosom pre klub) je prijatý na dobu neurčitú. Počas tejto doby naďalej musí plniť všetky ustanovenia a platiť členské vo výške 30 € na rok.

Kynologicky Klub Liskova
@ Kynologicky klub Liskova