Kynologický klub Lisková

  

Pravidlá klubu

Organizačný poriadok

KK Lisková

Článok  1
Prijímanie nových členov

A: Kurzista: Kurzista sa príjme na základe prihlášky na kurz výcviku na dobu  troch mesiacov  za príspevok 50 €, s tým že v tejto sume je zahrnutý výcvik počas každej nedele v priebehu troch mesiacov kurzu.

Ak si psovod  plný počet výcvikov nevyčerpánebude mu vrátený príspevok. Výcvik bude trvať  približne 1hod. a bude zameraný na poslušnosť a socializáciu. Ak má kurzista záujem aj o nácvik obrany, uhradí aj príspevok 5 € za každý jednotlivý výcvik obrany s figurantom. Nácvik stopy je možný individuálne po dohode s výcvikárom.

Výcvik bude prebiehať hromadne s ďalšími kurzistami s tým, že psovod je povinný prísť na výcvik včas (neskorým príchodom 15 minút po začatí výcviku mu nebude tento výcvik umožnený)  a pripravený hlavne čo sa týka vystrojenia.  Výcvik bude viesť skúsený výcvikár  a psovod je povinný riadiť sa jeho príkazmi.  Výcvikár potvrdzuje účasť kurzistu na výcviku do preukazu kurzistu,  kde uvedie, čo s kurzistom precvičoval a podpíše sa.

Psovod, ktorý bude mať aj po uplynutí trojmesačného kurzu záujem o výcvik, ten mu bude umožnený po splnení vyššie uvedených podmienok.

B: Nový člen  (skúšobná doba):  Psovod, ktorý si bude plniť povinnosti z bodu A v trvaní jeden kalendárny rok, si môže podať  žiadosť o prijatie za stáleho člena, ktorú mu schváli alebo zamietne predseda a podpredseda KK Lisková.

Po schválení sa psovod príjme za riadneho člena ale na skúšobnú dobu jeden kalendárny rok. Počas tohto roka musí člen preukázať svoju zručnosť zložením skúšky. Minimálny stupeň skúšky, ktorú musí zložiť je BH-SK alebo ZM (podľa národného skúšobného poriadku), alebo BH-VT (podľa medzinárodného skúšobného poriadku). Osobitný zreteľ sa bude klásť na členov, ktorý sa so psom venujú iným disciplínam (poľovnícke upotrebenie, agility, obedience a i.). Členský príspevok pre člena v skúšobnej dobe je 30 € rovnako ako aj pre stálych členov. Po uplynutí  skúšobnej doby, splnení uvedených podmienok a dodržaní ustanovení v bode C sa na členskej schôdzi odsúhlasí  alebo zamietne jeho prijatie za člena na dobu neurčitú. Ak sa žiadosť zamietne psovod môže pokračovať vo výcviku s podmienkami z bodu A.

C: Účasť na brigádach: Účasť je povinná pre každého stáleho člena ale aj pre člena v skúšobnej dobe. Neúčasť na brigáde bude sankcionovaná vo výške 30 .

D: Stály člen: Ak bol člen v skúšobnej dobe schválený počas členskej schôdze za riadneho stáleho člena (plnil všetky ustanovenia klubu a počas skúšobnej doby bol prínosom pre klub) je prijatý na dobu neurčitú. Počas tejto doby naďalej musí plniť všetky ustanovenia a platiť členské vo výške 30 € na rok.

Kynologicky Klub Liskova
@ Kynologicky klub Liskova