Kynologický klub Lisková

  

Členské poplatky

Členské poplatky
Stály člen je povinný dodržiavať stanovy, smernice, predpisy a organizačný poriadok Kynologického klubu Lisková, správať sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno a záujmy KK Lisková. Účasť na brigádach je povinná pre každého stáleho člena. Neúčasť na brigáde bude sankcionovaná vo výške 30 €. Nutná je aj účasť na rôznych akciách a súťažiach organizovaných KK Lisková.
Členský poplatok na 1 rok je v hodnote 30 €, pričom nezáleží na počte psov majiteľa /cvičiteľa/.

Kynologicky Klub Liskova
@ Kynologicky klub Liskova